Daňový systém

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

– zákonné pojištění (SZP)– v ekonomické podstatě jsou daněmi– sociální pojištění (SP) obsahuje příspěvek na státní politiku zaměstnanosti– zdravotní pojištění (ZP) je určeno na financování veřejného zdravotnictví SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ1. na financování důchodů (starobní, sirotčí,...

SLEVY NA DANI

– zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností (ZPS) – slevy na investiční pobídky– lákají se investoři, kteří přinesou nové peníze a pracovní místa– udělení vládou – fyzickým a právnickým osobám – zahraničním i tuzemským...

PRÁVNÍ SUBJEKTY – PRÁVNICKÉ OSOBY – 2. část

– zvolený způsob odpisování nelze již nikdy změnit– účetní odpisy si každá jednotka stanoví sama => měly by vyjádřit skutečné opotřebení, vytvořením odpisového plánu– v hospodářském výsledku (HV) máme účetní odpisy, ale musíme je...

PRÁVNÍ SUBJEKTY – PRÁVNICKÉ OSOBY (PO) – 1. část

– mohou vstupovat do právních vztahů, jde o soubor, sdružení fyzických osob– rozdělení: profitní = účelem je dosahování zisku nonprofitní = nebyly založeny za účelem zisku • profitní právnické osoby (PPO) = společnosti, družstva,...

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – odčitatelné položky

Od základu daně (ZD) odečítáme nezdanitelné částky a odčitatelné položky:Odčitatelné položky– týkají se jen podnikatelů, výjimečně se vyskytují u dílčích daňových základů z pronájmu a) ztráta z minulých let – možnost odečíst od základu...

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – nezdanitelné částky

• nezdanitelné částky – vyjadřují osobní postavení poplatníka a jednak stimulují některé společenské zájmy– základní nezdanitelná částka – vyjadřuje nezdanitelné minimum, roční částka na které má nárok každý poplatník (r. 2002 – 38.040,- Kč)...

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – 4.část

Ad 5) rozdíl mezi příjmy a výdaji vynaloženými na jejich dosažení– pokud výdaje převyšují příjmy => dílčí základ daně je roven 0 => nelze uplatnit ztrátu ! součet dílčích základů daně (DDZ) nám pak...

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB – 3.část

Ad 3) rozdíl mezi příjmy z pronájmu a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů– ten, kdo pronajímá není účetní jednotka – musí však vést jednoduché účetnictví– může být dílčí daňový základ i ztrátový...