Daňový systém

DAŇOVÉ PRÁVO PROCESNÍ – 2.část

b) místní působnost – dána obecně místem bydliště fyzické osoby (FO), sídlem právnické osoby (PO)– obvod finančního úřadu (FÚ) zjistíme v zákoně, popřípadě v jiných zdrojích– fyzická osoba => bydliště trvalé, místo které trvale...

DAŇOVÉ PRÁVO PROCESNÍ – 1.část

– správa daně = právo správce daně vyměřit daň + vyhledat daňové subjekty + daň od nich vybrat popřípadě ji vymáhat– daňové řízení = řízení o tom, že daň bude vyměřena a vybrána včetně...

POPLATKY FISKÁLNÍ POVAHY, MEZINÁRODNÍ ZDANĚNÍ – 1.část

POPLATKY FISKÁLNÍ POVAHYNa rozdíl od daní jsou poplatky jednorázové, obdržíme za ně konkrétní protiplnění (to bývá vyšší než poplatek).Existují tři druhy:1) správní poplatky – za některé úkony státních orgánů, velvyslanectví, policie (např. vydání pasu),...

PŘEVODOVÉ DANĚ

-daň dědická a darovací = týkají se věcí movitých, nemovitých i peněz – daň z převodu nemovitosti– daň dědická a darovací = jde o bezúplatnou změnu poplatníka – daň z převodu nemovitosti = úplatná...

ADMINISTRATIVA DANĚ Z NEMOVITOSTI, SILNIČNÍ DAŇ

ADMINISTRATIVA DANĚ Z NEMOVITOSTI– příslušný je Finanční úřad v jehož obvodu se nemovitost nachází (může být i více Finančních úřadů – vůči každému z nich plním samostatně)– daňové přiznání se podává do 31.1. běžného...

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ – 2.ČÁST

(2) Stavební pozemky– na základě stavebního povolení nebo územního rozhodnutí (vydává stavební úřad)– obecně je daň 1Kč/m2 s připočtením koeficientu 0,3 – 0,5 podle velikosti obce (počtu obyvatel)– příjmem obce je daň z nemovitosti–...

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ

– majetková, přímá daň– postihuje vlastnictví majetku – nemovitého (pozemky, stavby)– stavba = budova, silnice, hráz rybníka, jez na řece, elektrické vedení, tunel metra, podzemní vedení kanalizace, zpevněná plocha parkoviště,…..– to co je pod...

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

– platí ho:1) zaměstnanci2) OSVČ3) další osoby– účastníkem je ten, kdo má v ČR bydliště nebo se zde trvale zdržuje (více než 6 měsíců v roce)– je určeno na léky, lékařskou péči, apod.– vytváří...