Daňový systém

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY – 3.část

• přezkoumání daňového rozhodnutí– rozhodnutí, které je v právní moci lze přezkoumat jestliže je zřejmé, že je v rozporu se zákonem nebo FÚ odňal někomu možnost být účastníkem řízení a vše nasvědčuje tomu, že...

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY – 2.část

(b) zvláštní = nejsou v jiných oblastech práva– stížnost, námitka, reklamace• stížnost = poplatník se brání proti postupu plátce (a.s. versus akcionáři u dividend, zaměstnanec versus zaměstnavatel – DP zálohy)– poplatník se musí výzvou...

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY – 1.část

(a) řádné = lze uplatnit proti rozhodnutím, které nejsou v právní moci• například odvolání = přípustné vůči většině rozhodnutí správce daně – pokud není stanoven jiný opravný prostředek – vždy přípustné vůči platebnímu výměru:...

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – 3.část

– každé rozhodnutí FÚ má předepsané náležitosti:• datum rozhodnutí• jednací číslo• výrok• adresát• adresa FÚ• odkaz na právní předpis• poučení o opravných prostředcích• razítko• jméno, příjmení, funkce osoby, která podepisuje a její vlastnoruční podpis...

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – 2.část

c) správce daně má pochybnosti o správnosti, pravdivosti– FÚ musí sdělit důvody– vyhledávací řízení – shromažďuje údaje o majetku subjektu– zahájí vytýkací řízení – sdělí pochybnosti subjektu a vyzve jej v 15-denní lhůtě, aby...

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ – 1.část

– obsahuje základ daně (ZD) a daň (D), oznámení o výši ZD a výši daňové povinnosti– návod na vyměření daně lze podat několika způsoby:• nelze ústně• vždy písemně na tiskopise vydaném Ministerstvem financí ČR•...

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, KTERÝMI SE DAŇOVÉ ŘÍZENÍ ŘÍDí

1) Zásada zákonnosti = dodržovat zákon2) Zásada součinnosti = povinnost daňového subjektu a každého účastníka řízení poskytovat správci daně součinnost a povinnost správce daně působit v součinnosti s daňovým subjektem– neposkytnutí součinnosti => sankce–...

DAŇOVÉ PRÁVO PROCESNÍ – 3.část

– zvláštní povinnosti mají banky (zda má subjekt bankovní účet, čí je to účet, jaký je stav na účtu), veřejný přepravce (kdy, pro koho, kam co vezl), pošta (poštovní přehrádka, jaké zásilky, v jaké...