Daňový systém

4.5 Živnostenské podnikání

Živnost je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Živnostenský zákon (dále jen ŽZ) – zákon č.455/1991 Sb.,...

4.4 Státní podnik

Státní podnik (podle zákona č. 77/1997 Sb. o státním podniku) je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Státní podnik (dále jen podnik) nemá vlastní majetek, má...

4.3.5 Družstvo

o Firma družstva musí obsahovat označení „družstvo“. o Družstvo musí mít nejméně pět členů, to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby. o Družstvo je právnickou osobou, za porušení svých závazků odpovídá celým...

4.3.4 Akciová společnost

Jmění společnosti je rozvrženo na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost ručí za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti. Obchodní firma společnosti musí obsahovat označení „akciová společnost...

4.3.3 Společnost s ručením omezeným

Společností s ručením omezeným je společnost, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků (kapitálová společnost). Společníci ručí za závazky společnosti, dokud nebylo zapsáno splacení vkladů do OR. Společnost může být založena 1 osobou a...

4.3.2 Komanditní společnost

Komanditní společnost je společnost, v níž jeden nebo více společníků ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu zapsaného do OR (komanditisté) a jeden nebo více společníků celým svým majetkem (komplementáři) Práva a...

4.3.1 Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost je typická osobní společnost, alespoň 2 osoby podnikají pod společným obchodním jménem a ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem. Obchodní firma musí obsahovat označení „veřejnou obchodní společnost“...

4.3 Právní formy obchodních společností, družstva

Obecná ustanoveníObchodní společnost – veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.)a akciová společnost (a.s.)– je právnickou osobou založenou za účelem podnikání. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou...

4.2 Formy obchodních firem

Podnikatelské subjekty obchodu mohou své vymezené činnosti realizovat v různých právních formách. V tomto textu je uveden stručný přehled právních forem obchodních firem, jak se s nimi setkáváme v Evropě. Podrobněji se s nimi...